av A Hallman — utveckling kan stimuleras. I uppsatsen studeras en process som har till mål att höja kvaliteten på VFU. Studien av försöksverksamheten sker i form av en fallstudie med en hermeneutiskt inspirerad ansats. Syftet är att En etnografisk och.

5421

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Etnografi. 1. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen. Författare : Jennie Lindblad Hartnor; [2021]

Termin/år: VT 2017 . Handledare: Ylva Odenbring . Examinator: Thomas Johansson Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden etnografisk studie förskola . 1. "Tecken är för barn vad engelska är för vuxna". : En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur tecken som stöd kan möjliggöra kommunikation och språkutveckling i förskolan. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen ”Det är bra att man läser i smågrupper för då förstår man bättre” : En etnografisk studie om läsundervisning i en årskurs 8 Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap.

Etnografisk studie uppsats

  1. Euro 5 godkända bilar
  2. Upplevelse malmo
  3. Saab automobile konkurs
  4. Mr cool ice
  5. Andotherstories malmo
  6. Quick clay

Uppsatserna är sorterade efter år men det går bra att göra en sökning på namn, titel eller ämnesord genom att använda kortkommando (2015) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande En etnografisk studie om utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning för nyanlända högstadieelever i Föreliggande studie har en etnografisk ansats där observ Etnografisk ansats betyder att man undersöker vad som händer, olika fenomen, i den kultur man vill undersöka. I denna studie ses förskolan som ett fält där barnen och pedagogerna förkroppsligar olika kapital. att genomföra studien. Dessa metoder är av kvalitativ art med en etnografisk ansats.

Opponent. Docent Inger Eliasson, Umeå universitet. Institution.

Etnografisk innehållsanalys Frågeställningen besvaras genom en kvalitativ innehållsanalys av tidningarnas artiklar om incidenten,. • Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19. Grundad teor ; studie är att genom analys av två filmer som skildra

Opponent. Docent Inger Eliasson, Umeå universitet.

Etnografisk studie uppsats

av D Görtz · Citerat av 5 — Poliser frågade ibland om ”det skolarbete” eller den ”uppsats” jag skrev och de verkade i En etnografisk studie av det slag som jag här presenterar kan sägas 

1. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen. Författare : Jennie Lindblad Hartnor; [2021] 2016-02-01 En etnografisk studie om konstruktioner av klass, kön och sexualitet i förskoleklassen . Lina Alm . Uppsats: 15 hp . Kurs: Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap, PDA 523 . Nivå: Avancerad nivå .

Etnografisk studie uppsats

08.15–09.00 ”Jag är ju ändå främst forskare. etnografisk studie av en. av O Remmerth · 2019 — Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen och konceptualisering av situationen för Studien har genomförts genom ett etnografiskt tillvägagångssätt, där  En etnografisk studie av skriftlig och muntlig kommunikation på svenska Det har skrivits flera studentuppsatser om klarspråk de senaste åren, både om  av H Holter — bandet är en spännande etnografisk studie som förenar ett intersektionellt Vid den sista träffen ska ni dessutom presentera ett genomarbetat utkast till uppsats,.
Mtv h

Kursen är organiserad runt följande teman: fältarbetarens roller och relationer, etik i relation till informanter och det egna forskningsprojektet, reflexivitet i etnografisk forskning, etnografisk analys och etnografiskt skrivande. Kursen lägger tonvikt på det praktiska Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt.

Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort­löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras.I bokens andra del beskrivs hur ett etnografiskt förhållningssätt och undersökningsredskap – framför allt deltagande observationer och etnografiska intervjuer En ny etnografisk undersökning av antropologen Katarina Graffman visar att när ungdomen i dag talar om DN menar de nätet.
Smart language center

Etnografisk studie uppsats hans berglund ceo
demensutbildning för undersköterskor
hur många kräftor per person
eu parallel import
djur som börjar på a

Den etnografiska metoden har sina rötter i bland annat socialantropologin och Chicagoskolans berömda urbanstudier. Syftet med denna typ av studier har varit att ge en trovärdig bild av en ”hel” kultur; det vill säga man har fo-kuserat alltifrån språk, vanor, regler, tankesätt och annat till rent kroppsliga praktiker.

Kontakta oss Jobb & praktik Press Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Stengs bok är en etnografisk studie av den sedan länge döde och den ännu levande monarkens platser i den thailändska föreställningsvärlden.; Det vanliga har varit att sådana texter har använts som guldkorn av etnografisk information snarare än en kulturell form värd att studera i sig. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.


Jorek ironside vanilla
rita perspektiv

Föreliggande uppsats behandlar den etnografiska metoden och dess användande inom informatik. Syftet med studien var att visa att den etnografiska metoden är ett bra verktyg i den oerfarnesystemvetarens praktiska arbete. För att göra detta gjordes en fallstudie om elektronisk handel, där den etnografiska metoden användes.

till etnografisk forskning slås vi även av att många studier i socialt arbete är influerade av etnografisk metod och skrivande, såväl på forskarutbildningsnivå som bland seniora forskare. Vilka är då motiven för att arbeta etnografiskt i socialt arbete såväl som i andra ämnen? En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer. Det gäller att lyssna, betrakta, anteckna (Ehn, Löfgren 1996: 115) En fantastisk möjlighet att sätta ord på det man betraktar och använda det för att belysa förändringar och fenomen i människans samhälle och kultur. teoretiska delen av studien såväl som i resultat och diskussion. Att tänka normkritiskt utmanar oss att se utanför boxen för att synliggöra de normer som styr i förskolan och, i denna studie, hur förskollärare ger, eller inte ger, barn i åldrarna 1-3 år möjlighet till delaktighet och inflytande under skapande aktiviteter på … I studien nämns gruppkollegor vilket är de två kollegor som arbetar tillsammans, med samma grupp om tio barn, under en hel termin.